Placid Bay Inn

2187 Saranac Ave, Lake Placid, NY 12946
Phone: (518) 523-2001